Pracovné stretnutia Klubu 89 a Predsedníctva

V súlade so stanovami Klubu sa uskutočňujú pravidlené stretnutia členov Predsedníctva, na ktorých sa prijímajú rozhodnutia súvisiace s administratívou a zabezpečovaním riadneho chodu občianskeho združenia. Predsedníctvo zároveň prejednáva návrhy na členstvo v Klube a schvaľuje kandidátov, mená ktorých následne predkladá štatutárny zástupca na potvrdenie Valnému zhromaždeniu. Členovia Predsedníctva na svojich zasadnutiach prejednávajú návrhy na aktivity združenia, diskutujú o návrhoch projektov predložených členmi Klubu a prijímajú rozhodnutia súvisiace s ich financovaním.

V roku 2018 sa uskutočnili 4 zasadnutia Predsedníctva občianskeho združenia v nasledovných termínoch: 2. februára, 12. apríla, 27. augusta a 3. decembra.

Okrem zasadnutí predsedníctva sa v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave uskutočnilo na základe záujmu členskej základne aj niekoľko pracovných stretnutí za účasti členskej základne Klubu. Pracovné stretnutia boli v dňoch 2. februára, 12. apríla, 8. júna a 28. septembra. Ich cieľom bolo uskutočniť diskusiu o plánovaných aktivitách pre rok 2018 ale aj zahájiť práce na projektoch zameraných na prípravu 30. výročia Nežnej revolúcie v roku 2019.

V roku 2019 sa uskutočnili 4 zasadnutia Predsedníctva: 5. marca, 7. mája, 10. septembra a 8. októbra.

Na základe záujmu členskej základne a s cieľom prerokovania aktivít Klubu 89 bolo v priebehu roku 2019 zorganizovaných aj 5 pracovných stretnutí členov Klubu a jedno vianočné stretnutie - na záver roka, na ktorom sa hodnotili projekty a aktivity organizované Klubom pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. 4 stretnutia sa uskutočnili v Pálffyho paláci v Bratislave a 2 v kaviarni na Palisádach. Stretnutia sa uskutočnili: 13. februára, 26. apríla, 12. júna, 12. septembra, 10. októbra a vianočné stretnutie členov 17. decembra.

Dňa 30. januára 2020 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Predsedníctva občianskeho združenia, ktorého cieľom bola príprava Valného zhromaždenia plánovaného na 12. februára 2020. Predmetom rokovania boli predovšetkým otázky súvisiace s návrhom na zmenu stanov, schválenie Výročnej a finančnej správy za rok 2019 a schválenie programu pripravovaného Valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenia, ktoré v súlade so stanovami potvrdzujú členstvo v Klube, schvaľujú výročnú a finančnú správu, navrhujú úpravy a prípadné doplnenia stanov, plán aktivít na ďalšie obdobie ale aj podnety na prácu od členov Klubu, sa uskutočnili v termínoch: 11. decembra 2017 – ustanovujúce VZ, 7. decembra 2018 a 12. februára 2020.

26 apr 2019

Aprílové stretnutie

Dňa 26. apríla 2019, v Pálffyho paláci v Bratislave, sa zišli členovia Klubu 89 na pracovnom stretnutí, na ktorom prediskutovali pripravované projekty Klubu na najbližšie obdobie a informovali sa navzájom o zaujímavých aktivitách.

13 feb 2019

Februárové stretnutie

13. februára 2019, v priestoroch Palffyho paláca v Bratislave, sa uskutočnilo pracovné stretnutie Klubu 89 s cieľom prediskutovať prípravu, stav a organizáciu projektov zameraných najmä na tohoročné oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie.