Kto sme...

Občianske združenie Klub 89 je apolitická, mimovládna organizácia združujúca osobnosti Nežnej revolúcie, ale aj tých, ktorým sú blízke myšlienky Novembra 89 a majú záujem o zachovávanie a upevňovanie demokratických princípov v spoločnosti. Ťažiskom činnosti Klubu 89 je práca s mladou generáciou a to predovšetkým v oblasti vzdelávania a rozširovania vedomostí o novodobej histórii našej krajiny.

V súlade s naplnením hlavnej myšlienky a zabezpečenia širokého spektra aktivít spolupracujú členovia Klubu aj s ostatnými organizáciami a inštitúciami podobného zamerania. Dlhodobým cieľom združenia je preto snaha o vytvorenie neformálnej, spoločnej platformy organizácií a inštitúcií prostredníctvom združovania fyzických osôb, ktoré aktívne pôsobia v iných, podobných organizáciách/inštitúciách. Členstvo a príslušnosť v inej organizácii nevylučuje možnosť členstva v Klube, práve naopak, je vítané a pre členskú základňu Klubu je obohatením.

Členmi Klubu sa môžu stať fyzické osoby, s organizáciami a inštitúciami spolupracuje Klub 89 na základe uzatvorenia Memoranda o spolupráci alebo dohody o spolupráci na konkrétnom projekte. Vzhľadom na aktivity a projekty patria k hlavným partnerom Klubu Ústav pamäti národa, Slovenské národné múzeum, Hlavné mesto Bratislava, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, školy, samosprávy a iné organizácie v závislosti od zamerania jednotlivých projektov. Klub 89 úzko spolupracuje aj so zastupiteľskými úradmi krajín EÚ ale aj Kanady, Japonska a USA.

... ako vznikol Klub 89 ...

Takmer tri desiatky rokov po udalostiach z Novembra 89 sa zišli v Bratislave, na terase hotela Radison (Carlton) štyria priatelia, bývalí kolegovia z vlády z rokov 1990 – 1992 a zapomínali si na krásne a na zážitky bohaté obdobie po Nežnej revolúcii. Popri spomienkach rezonovala aj ľútosť a zamyslenie sa nad tým, kde sa naša spoločnosť ocitla po takmer 30 rokoch. Zamyslenie sa nad skutočnosťou, že sme ešte stále vzdialení od naplnenia myšlienok a ideálov, ktoré sme spoločne presadzovali a snažili sa uvádzať do praxe v tých rušných novembrových dňoch v roku 1989 a následne týždňoch, mesiacoch a prvých rokoch po, myšlienok, ktoré nám boli vlastné a verili sme, že sa nám ich podarí doviesť do úspešného konca.

Na záver stretnutia sa štyria priatelia, ku ktorým sa o niekoľko dní pridal piaty, stotožnili s myšlienkou na vytvorenie neziskovej organizácie, pod hlavičkou ktorej by sa postupne združovali všetci tí, ktorí stáli pri zrode Nežnej revolúcie ale aj tí, ktorým sú aj po mnohých rokoch blízke jej ideály a majú záujem naďalej ich presadzovať a hlavne šíriť medzi mladou generáciou.

Takto sa zrodilo občianske združenie, ktoré sme nazvali KLUB 89 a ktorého zakladateľmi sú:

 • Jana Kotová,
 • Pavol Demeš,
 • Ján Holčík,
 • Gábor Zászlós
 • a Ladislav Snopko.

Občianske združenie bolo oficiálne zaregistrované na MV SR dňa 20. septembra 2017.

Dňa 11. decembra 2017 sa v priestoroch salónika hotela Falkensteiner v Bratislave uskutočnilo zakladajúce Valné zhromaždenie občianskeho združenia Klub 89, za účasti vyššie uvedených zakladateľov a prvých riadnych/zakladajúcich členov, ktorými boli:

 • Miroslav Kusý,
 • Vladimír Ondruš,
 • Ján Pišút,
 • Helena Woleková,
 • Ivan Mikloš,
 • Jolana Kusá,
 • Helena Pašiaková,
 • a Stanislav Bachleda.

Po vyše 2 rokoch svojej existencie, počas ktorej Klub 89 uskutočnil veľký počet zaujímavých aktívít a projektov, sa jeho členská základňa rozrástla na takmer 80 členov, ku ktorým treba priradiť aj veľký počet sympatizantov a stúpencov.

Svojimi aktivitami sa Klub 89 postupne dostal do povedomia demokratickej verejnosti na Slovensku.

Členovia Klubu

K zakladateľom a prvým členom občianskeho združenia sa postupne pridávali další, medzi ktorých patria významné osobnosti nielen Nežnej revolúcie 1989 ale aj spoločenskej, kultúrnej, ekonomickej a diplomatickej sféry.

In memoriam:
Dňa 31. mája 2018 naše rady navždy opustil univerzitný profesor a porevolučný minister školstva Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc. a dňa 13. februára 2019 univerzitný profesor a bývalý rektor, neúnavný bojovník za dodržiavanie ľudských práv, zakladateľ Slovenského helsinského výboru a osobnosť Nežnej revolúcie 1989 Prof. PhDr. Miroslav Kusý, Csc.

Vedenie Klubu 89

Na základe stanov je vedením Klubu poverené Predsedníctvo, ktoré tvorí 5 zakladajúcich členov a ďalší zástupcovia, navrhnutí a zvolení Valným zhromaždením. Predsedníctvo si zo svojich radov volí predsedu, podpredsedu a Valné zhromaždenie volí predsedu revíznej komisie.

... členovia Predsedníctva

Ing. Jana Kotová - predsedníčka a štatutárna zástupkyňa Klubu 89
Veľvyslankyňa SR pri OECD v Paríži (2005 - 2010), od r. 2001 bola poradkyňou vlády pre vstup SR do EÚ a implementáciu predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ. V roku 1994 zakladala veľvyslanectvo SR v Bruseli, kde pôsobila do roku 1998 ako obchodná a ekonomická radkyňa. Vo vláde SR (1991 - 1992) bola ministerkou obchodu a CR, predtým namestníčka ministra. Zastávala významné funkcie v oblasti medzinárodného obchodu a CR, v kultúre, súkromnej sfére a mimovládnych organizáciách. Je iniciátorkou založenia Klubu 89.

RNDr. Pavol Demeš, CSc. - podpredseda klubu 89
Občiansky aktivista, politický analytik, fotograf a autor viacerých publikácií. Do verejného života vstúpil po Nežnej revolúcii. Pracoval na Ministerstve školstva SR, vo vláde SR v rokoch 1991 - 1992 bol ministrom medzinárodných vzťahov a v rokoch 1993 - 1997 bol zahranično-politickým poradcom prezidenta Michala Kováča. Je známy mnohými aktivitami v mimovládnych organizáciách, bol hovorcom Grémia tretieho sektora. Je jedným zo zakladajúcich členov Klubu 89.

Ing. Ján Holčík - predseda revíznej komisie klubu 89
Výskumný a vedecký pracovník, autor a spoluautor 124 vynálezov a patentov, 54 vedeckých publikácií a 3 monografií. Bol ocenený štátnymi vyznameniami - Štátna cena (1976) a Zaslúžilý vynálezca ČSFR (1978). Absolvoval študijné pobyty vo VB a USA. Po roku 1989 bol predsedom Demokratickej strany na Slovensku. Vo vláde SR v rokoch 1990 - 1992 bol ministrom priemyslu, inicioval založenie spoločnosti BAŤA Slovensko a.s., v ktorej pôsobil do roku 2018 ako jej predseda. Je jedným zo zakladajúcich členov Klubu 89.

Mgr. Ladislav Snopko - člen Predsedníctva Klubu 89
Dramaturg, pôvodne archeológ, držiteľ vyznamenaní Rád Ľ. Štúra I. triedy, Zlatej medaily UK a francúzskeho vyznamenania - Officier Rádu umenia a literatúry. V roku 1989 patril k protagonistom Nežnej revolúcie, bol jedným zo zakladateľov hnutia Verejnosť proti násiliu a člen Koordinačného centra VPN. Vo vláde SR v rokoch 1990 - 1992 minister kultúry, poslanec SNR a v rokoch 2001 - 2017 poslanec bratislavského samosprávneho kraja, pôsobil aj ako riaditeľ Slovenského Inštitútu v Prahe a Paláca Lucerna. Je jedným zo zakladajúcich členov Klubu 89.

JUDr. Gábor Zászlós - člen Predsedníctva Klubu 89
Právnik, politik a podnikateľ. Vyštudoval Právnickú fakultu na Karlovej univerzite v Prahe. Od roku 1989 pôsobil ako poslanec SNR, vo vláde SR v rokoch 1990 - 1992 bol podpredsedom vlády - riadil Legislatívnu radu vlády. Následne pôsobil ako obchodný radca v Budapešti, od roku 1995 pracoval v súkromnej sfére - bol predsedom predstavenstva spoločnosti Pólus Inv., a.s. neskôr TriGránit Centrum a.s. (spoločnosti vytvorili takmer 6 000 pracovných miest). Je jedným zo zakladajúcich členov Klubu 89.

Milan Kňažko - člen Predsedníctva Klubu 89
Herec, politik, držiteľ viacerých divadelných a filmových ocenení. Je nositeľom rádu Komandér umenia a literatúry a Dôstojník Čestnej légie Francúzskej republiky. Bol jednou z hlavných osobností Nežnej revolúcie, spoluzakladateľ hnutia Verejnosť proti násiliu a poradca prezidenta ČSFR Václava Havla. V roku 1990 zakladal ministerstvo medzinárodných vzťahov, v rokoch 1992 – 1993 bol Ministerom zahraničných vecí a podpredsedom vlády SR. Vo vláde 1998 - 2002 bol ministrom kultúry, v rokoch 2003 - 2007 pôsobil ako generálny riaditeľ televízie JOJ. Za člena Predsedníctva Klubu 89 bol navrhnutý a zvolený Valným zhromaždením vo februári 2020.

Dagmar Füle - členka Predsedníctva Klubu 89 Absolvovala štúdium žurnalistiky na FFUK v Bratislave. Počas Nežnej revolúcie v novembri 1989 sa aktívne zapájala do študentského hnutia a spoluzakladala revolučné študentské noviny ZMENA. Ako novinárka pracovala v denníkoch Národná obroda a SME, bola dramaturgičkou v TV Markíza a RTVS. Je dlhoročnou spolupracovníčkou a bývalou asistentkou poslanca SNR Jána Budaja. Za členku Predsedníctva Klubu 89 bola navrhnutá a zvolená na Valnom zhromaždení vo februári 2020.

Anton Popovič - člen Predsedníctva Klubu 89 Hudobný skladateľ, dirigent, producent a aktivista. Po absolvovaní konzervatória v roku 1986 pokračoval v štúdiu dirigovania na VŠMU v Bratislave, vzdelanie si rozšíril na Kráľovskom konzervatóriu v Haagu. Bol jedným z významných predstaviteľov študentského hnutia počas Nežnej revolúcie v roku 1989. Za člena Predsedníctva Klubu 89 bol navrhnutý a zvolený na Valnom zhromaždením vo februári 2020.

Financovanie činnosti Klubu 89

Činnosť Klubu je zabezpečovaná formou dobrovoľníckej práce a základné poplatky sú hradené členskými, dobrovoľnými príspevkami členov a sponzorskými darmi. Hodnota členských príspevkov je minimálna, ročný príspevok predstavuje len symbolických 20€. Projekty, ktoré Klub realizoval boli financované formou sponzorstva, dotáciami a príspevkami získanými z grantových programov publikovaných organizáciami (mesto Bratislava), vládnymi a verejnoprávnymi inštitúciami (ÚPN, SNM a MK SR, MF SR) ako aj vybranými nadáciami (nadácia Orange).

K sponzorom, podporovateľom a partnerom Klubu 89 patria aj zastupiteľské úrady pôsobiace v SR: veľvyslanectvo Českej republiky, veľvyslanectvo Kanady, veľvyslanectvo Francúzska, veľvyslanectvo Holandského kráľovstva a veľvyslanectvo Japonska. Podrobné informácie o financovaní Klubu 89 sú súčasťou Výročných správ za jednotlivé roky a tvoria samostatnú prílohu webovej stránky Klubu.

Partneri Klubu 89

Hlavnými partnermi Klubu 89 sú:

Ústav pamäti národa
Slovenské národné múzeum

Pri realizácii projektov spolupracuje Klub 89 aj s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom financií SR, Hlavným mestom Bratislava, nadáciami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v treťom sektore.

Klub 89 spolupracuje aj so zastupiteľskými úradmi viacerých krajín pôsobiacich na Slovensku, predovšetkým veľvyslanectvo ČR, veľvyslanectvo Francúzska, veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, veľvyslanectvo Kanady, veľvyslanectvo Japonska a iné.