Správa za rok:

Názov združenia: KLUB 89
Sídlo: Vazovova 15, 811 07 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 51103532
DIČ: 2120617697
Registrácia na MV SR: 20.09.2017 č.j. VV/1-900/90-51868
Registrácia v centrálnom notárskom registri pod spisovou značkou N 460/2018, Nz 35950/2018
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK15 0900 0000 0051 3760 9389
SWIFT: GIBASKBX
Webová stránka: www.klub89.com
e-mail: jana.kotová@hotmail.com
Predseda združenia a štatutárny zástupca: Ing. Jana Kotová
Členovia predsedníctva: RNDR. Pavol Demeš, CSc. - podpredseda Klubu 89
Ing. Ján Holčík, CSc. - predseda revíznej komisie
Mgr. Ladislav Snopko - člen predsedníctva
Judr. Gábor Zászlós - člen predsedníctva

I. Úvod

Občianske združenie KLUB 89 vzniklo dňa 20. septembra 2017 registráciou na MV SR v zmysle §6 ods.1 zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktoré sú prístupné verejnosti na požiadanie u štatutára a na internetovej stránke združenia: www.klub89.com.

Klub 89, o.z. je nezisková organizácia, založená na občianskych, etických a profesijných hodnotách a na báze dobrovoľnosti združuje ľudí, ktorí sa rozhodli propagovať, rozvíjať a šíriť demokratické hodnoty, na ktorých stál November 89.


Ciele občianskeho združenia KLUB 89 sú nasledovné:

 • prezentovať ideály a hodnoty Nežnej revolúcie na báze objektívnych udalostí a historických faktov
 • spolupracovať s pedagogickou obcou a odbornými útvarmi MŠ SR so zámerom dostať historikmi objektivizovaný kontext udalostí Novembra 89 do školských osnov
 • vykonávať poradenskú, publikačnú a informačnú činnosť, organizovať besedy, konferencie, kultúrne podujatia a diskusie pre odbornú ako aj širokú verejnosť
 • spolupracovať s masovokomunikačnými prostriedkami a vydavateľstvami a realizovať aj vlastnú edičnú činnosť
 • spolupracovať s ostatnými organizáciami podobného zamerania
 • propagovať a oceňovať prácu významných osobností
 • organizovať aj ďalšie aktivity, ktoré budú v súlade s princípmi združenia

Výročná správa dáva priestor na vyhodnotenie úspešnosti plnenia základných cieľov ako aj aktivít a projektov, ktoré občianske združenie Klub 89 realizovalo počas roku 2019 so zameraním predovšetkým na pripomenutie si udalostí 30. výročia Nežnej revolúcie.

Finančná správa pozostávajúca z prehľadu príjmov a výdavkov poskytuje informácie o tom, ako sa hospodárilo v občianskom združení v roku 2019 a poskytuje porovnanie výsledkov hospodárenia s predchádzajúcim 2 - ročným obdobím počas existencie združenia. Vzhľadom k tomu, že Klub 89 bol založený koncom roku 2017 a jeho prvé Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 11. decembra 2017, je v nasledovnej kapitole venovanej členskej základni uvedený počet členov aj v predchádzajúcom období, od vzniku združenia až po 31. december 2019.

II. Členská základňa

Ku dňu 11. decembra 2017, kedy sa konalo v bratislavskom hoteli Falkensteiner prvé Valné zhromaždenie, mal Klub 89, o.z. 22 riadnych členov. Na základe stanov Klubu 89, o.z. musí každého nového člena odsúhlasiť Predsedníctvo. Prvých 22 členov bolo predsedníctvom odsúhlasených na zasadnutí dňa 13. októbra 2017. Počas roku 2018 sa členská základňa postupne rozširovala. Na štyroch zasadnutiach predsedníctva počas roku 2018 bolo navrhnutých za členov a následne odsúhlasených Valným zhromaždením dňa 07. decembra 2018 spolu 36 ďalších záujemcov. V priebehu roku, dňa 25. mája 2018 opustil naše rady jeden zo zakladajúcich členov Profesor Ján Pišút a koncom roku 2018 mal Klub 89 spolu 57 riadnych členov.

V roku 2019 bolo predsedníctvom postupne odporučené členstvo ďalších záujemcov:

- Eugen Gindl, Anton Popovič a Juraj Alner – odsúhlasení členmi predsedníctva v marci 2019,
- Mariám Sedílek, Henrieta Hrinková, Milena Láhová a Vladimír Grežo – odsúhlasení na zasadnutí predsedníctva v máji a následne v októbri bolo predsedníctvom odsúhlasené členstvo ďalších dvoch záujemkýň, Ľudmily de Horde-Kostelnej a Evy Kulovej.

Na základe vlastnej žiadosti, z vážnych zdravotných dôvodov, požiadal ku dňu 01.01.2019 o zrušenie členstva pán P.J. Králik a dňa 13. februára 2019 nás po vážnej chorobe opustil ďalší náš drahý priateľ a jeden zo zakladajúcich členov Klubu Profesor Miroslav Kusý. Vzhľadom k tomu, že zasadnutie ďalšieho Valného zhromaždenia bolo z technických príčin presunuté až na začiatok roku 2020, nemohlo byť členstvo 9 nových členov odsúhlasených Predsedníctvom v priebehu roku 2019 potvrdené aj Valným zhromaždením a oficiálny počet členskej základne sa k 31. decembru znížil na 55 členov. V súlade so stanovami sa členstvo vyššie uvedených menovaných nových členov Klubu stane oficiálnym až následne po ich potvrdení Valným zhromaždením začiatkom roku 2020.

III. Zasadnutia Predsedníctva
a pracovné stretnutia členov Klubu 89, o.z.

V súlade so stanovami občianskeho združenia sa priebehu roku 2019 uskutočnili 4 zasadnutia Predsedníctva občianskeho združenia, na ktorých boli prerokované náležitosti súvisiace s adminstratívou a riadením OZ ako aj celý rad ďalších otázok súvisiacich so smerovaním Klubu 89 a jeho aktivitami pre rok 2019. Predsedníctvo združenia zasadalo počas roku 2019 v nasledovných termínoch:

- dňa 05. marca, dňa 07. mája, dňa 10. septembra a dňa 08. októbra.

Zápisy z uvedených zasadnutí sú k dispozícii k nahliadnutiu u predsedníčky združenia J. Kotovej.

Na zasadnutiach predsedníctva sa riešili otázky súvisiace s administratívou, zabezpečením priestorov – kancelárie pre združenie, prípravou aktivít a projektov zameraných na pripomenutie si 30. výročia Novembra 89 ako aj otázky súvisiace so zabezpečením riadneho chodu a vedenia združenia. Členovia predsedníctva sa na svojich stretnutiach venovali okrem rozšírenia členskej základne (odporučenie členstva kandidátom uvedeným v predchádzajúcom bode) predovšetkým otázkam rozpočtu, predloženiu žiadostí o dotácie na príslušné inštitúcie vrátane vlády SR ako aj prerozdeleniu schválených dotácií na jednotlivé projekty a aktivity Klubu 89, ktoré sa pripravovali a následne realizovali v priebehu roku 2019.

Okrem zasadnutí predsedníctva sme na základe záujmu členskej základne a s cieľom prerokovania aktivít Klubu 89 zorganizovali niekoľko pracovných stretnutí za účasti členov združenia. Stretnutia členskej základne sa v roku 2019 uskutočnili v nasledovných termínoch: dňa 13. februára, dňa 26. apríla, dňa 12. júna, 12. septembra, 10. októbra a vianočné stretnutie členov dňa 17. decembra, na ktorom sme v neformálnej diskusii hodnotili priebeh aktivít Klubu zameraných na 30. výročie Nežnej revolúcie. Na pracovných stretnutiach sa zúčastňovali a aktívne sa podieľali na príprave projektov aj kandidáti, ktorých členstvo bolo schválené Predsedníctvom.

Cieľom pracovných stretnutí, podrobné záznamy z ktorých boli následne distribuované všetkým členom Klubu 89, bola hlavne príprava, realizácia a organizačné zabezpečenie projektov so zameraním na 30. výročie Nežnej revolúcie. Záznamy zo stretnutí sú k dispozícii u predsedníčky a štatutárnej zástupkyne OZ J. Kotovej.

IV. Aktivity a projekty Klubu 89 realizované v roku 2019

So zámerom naplnenia cieľov združenia uvedených v stanovách občianskeho združenia sa v roku 2019 realizovali nasledovné projekty:

 1. Príprava a vydanie propagačného materiálu o Klube 89, o.z. a jeho aktivitách, ktorého neoddeliteľnou súčasťou bol podrobný zoznam všetkých aktivít a projektov Klubu 89 pripravovaných v roku 2019. Materiál bol vydaný v dvojjazyčnej verzii (v SJ a AJ) v náklade 2 000 výtlačkov – SJ a 1 000 výtlačkov – AJ a bol distribuovaný návštevníkom počas všetkých aktivít Klubu organizovaných k Novembru 89. Anglická verzia materiálu bola distribuovaná aj zahraničným diplomatom prostredníctvom zahraničných zastúpení so sídlom v Bratislave a rovnako aj v Bruseli počas akcie – beseda o Novembri 89 uskutočnenej v spolupráci so SZ SR pri EÚ.
 2. Prvou akciou organizovanou Klubom 89 k 30. výročiu Novembra boli besedy s účastníkmi Nežnej revolúcie v Bruseli, ktoré sa uskutočnili dňa 06. novembra 2019 na SZ SR pri EÚ (pre diplomatov a pracovníkov SR a ČR pôsobiacich v Bruseli) a dňa 07. novembra v priestoroch európskej školy, pre žiakov a študentov zo SR a ČR. Na besedách sa za Klub 89 zúčastnil J. Budaj a J. Kotová ako organizátor akcie.
 3. V spolupráci medzi SNM v Bratislave, ČNM v Prahe a Stálymi zastúpeniami SR a ČR pri EU a EP bol Klub 89 spoluorganizátorom výstav o Nežnej revolúcii 1989 v bývalom Československu. Prvá vernisáž výstavy sa uskutočnila dňa 11. novembra a bola inštalovaná v hlavnej budove EU (Berlaymont palace), druhá vernisáž sa uskutočnila dňa 13. novembra v budove Európskeho parlamentu.
 4. V spolupráci s redakciou denníka SME a Ústavom pamäti národa vydal Klub 89, o.z. vo vydavateľstve Petit Press na základe dohody o spolupráci publikáciu Cesta k slobode 1989. Publikácia vyšla dňa 11. novembra v náklade 25 000 výtlačkov, z ktorých pre Klub 89 bolo k dispozícii vyše 5 000 výtlačkov. Súčasťou publikácie, ktorá okrem textovej a obrazovej časti obsahovala aj spomienky aktérov Nežnej revolúcie sú rozhovory s osbnosťami na video záznamoch. Video záznamy boli formou USB kľúčov distribuované vybraným účastníkom 4 akcií Klubu 89 spolu s publikáciou. Na vydanie publikácie získal Klub 89 sponzorský príspevok od Nadácie Orange, ktorý výraznou mierou pokryl náklady Klubu na ich tlač a prípravu. Výtlačky určené pre Klub 89 boli následne expedované do škôl na základe vopred dohodnutých a spracovaných objednávok. S cieľom pokryť čo najširší okruh záujemcov kontaktoval Klub 89 cca 3 000 škôl na celom území SR. Publikácia tvorila neoddeliteľnú súčasť projektu - súťaže pre školy, ktorý pod názvom November 89 a MY vyhlásil Klub 89 dňa 20. marca 2019.
  Pozn: Prehľad distribúcie publikácie na školy je súčasťou dokumentov priložených k správe.
 5. V spolupráci s Ústavom pamäti národa a Slovenským národným múzeom organizoval Klub 89, o.z. v dňoch 12. a 13. novembra Medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Annus Mirabilis 1989 a Slovensko: Od totality k demokracii. Konferencia sa uskutočnila v priestoroch historickej budovy NR SR na Župnom námestí a počas 2 dní sa vystriedal za rečníckym pultom celý rad odborníkov a historikov z viacerých krajín sveta. Konferenciu svojimi príspevkami obohatili hostia z USA, Kanady, Ruska, Rakúska, Francúzska, Poľska, ČR a samozrejme zo Slovenska. Súčasťou vedeckej konferencie boli 2 panelové diskusie, na ktorých sa za Klub 89 zúčastnili pp. J. Budaj, J. Čarnogurský, J. Alner, V. Ondruš a L. Snopko. Panelovú diskusiu s aktérmi novembra 89 moderoval P. Demeš.
 6. V spolupráci so Slovenským národným múzeom, Ústavom pamäti národa a Slovenským národným archívom sa Klub 89 podieľal na organizovaní výstavy v priestoroch bratislavského hradu pod názvom November 89, vernisáž ktorej sa uskutočnila dňa 14. novembra. Vystavované dokumenty, objekty a artefakty poskytli na výstavu aj aktéri a osobnosti Nežnej revolúcie - členovia Klubu 89. Výstava bude návštevníkom hradu k dispozícii až do novembra 2020. Od januára 2020 sa výstava doplní aj o práce žiakov a študentov, prezentované počas súťaže November 89 a MY. V rámci výstavy November 89 sa dňa 15. januára uskutočnil mediálny deň spolu s prezentáciou a komentovanou prehliadkou pre novinárov za účasti členov Klubu 89.
 7. V rámci viacročného projektu "Naša nedávna história", určeného pre žiakov základných, stredných a špeciálnych škôl, cieľom ktorého je zvýšiť znalosti a podporiť záujem mladej generácie o udalosti, ktoré sa odohrali v nedávnej minulosti, realizoval Klub 89 v roku 2019 súťaž pre školy pod názvom November 89 a MY. Projekt Naša nedávna história je realizovaný v podporou MŠ SR a ÚPN. Vyvrcholenie súťaže November 89 a MY sa uskutočnilo formou celodennej akcie dňa 15. novembra 2019 v Primaciálnom paláci v Bratislave za účasti žiakov, študentov a pedagógov zo škôl z celého Slovenska. Akcia pozostávala z troch častí:
  1. vyhlásenie výsledkov súťaže a udeľovanie ocenení víťazom v jednotlivých kategóriách (jednotlivcom aj tímom),
  2. beseda študentov s aktérmi Nežnej revolúcie – panelová diskusia za účasti pp. J. Budaja, J. Čarnogurského, L. Feldeka, M. Cipára moderovaná P. Demešom,
  3. Slávnostný spomienkový večer pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie za účasti významných hostí – aktérov Nežnej revolúcie, diplomatov - veľvyslancov krajín akreditovaných v SR (napr. Francúzska, Rakúska, Kanady, ČR, VB, Írska, Holandska, Japonska, Rumunska...), významných predstaviteľov politického a spoločenského života na Slovensku a zástupcov EU. Medzi hosťami boli napr. podpredseda EK M. Šefčovič, zástupca EK na Slovensku L. Miko … a ďalšie významné osobnosti. Počas slávnostného večera boli odovzdané 3 prvé ceny a 2 mimoriadne ocenenia: cena M. Kusého a cena J. Pišúta. Ocenení študenti získali hodnotné ceny medzi ktorými boli napr. pobyt a prehliadka Prahy (2 študenti), letenky do Paríža spojené s prehliadkou múzeí a galérií (2 študenti), pobyt v Bruseli (3 študenti), stáž na veľvyslanectve Kanady (2 študenti) … Medzi členmi hodnotiacich komisií boli významní slovenskí umelci ako napr. L. Feldek, M. Cipár, R. Sikora, fotograf J. Lörincz a iní...Do súťaže sa zapojilo 56 škôl s počtom 170 prác, na príprave ktorých sa aktívne podieľalo približne 600 žiakov (počet je orientačný, lebo na niektorých projektoch pracovali kolektívy). Na vyhlásení výsledkov súťaže v Primaciálnom paláci sa osobne zúčastnilo cca 250 žiakov a študentov z celého Slovenska. V rámci kultúrneho programu vystupovali na akcii deti zo ZUŠ Exnárova a pohostenie vrátane večernej slávnostnej recepcie zabezpečovali študenti hotelovej akadémie Mikovíniho z Bratislavy.
 8. Klub 89 bol spoluorganizátorom slávnostného Koncertu k 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorý sa uskutočnil dňa 16. novembra v priestoroch historickej budovy SND pod názvom Ďakujeme, že môžeme, za účasti popredných umelcov zo Slovenska a ČR. Na koncerte, ktorý sa uskutočnil pod záštitou Prezidentky SR Zuzany Čaputovej a za jej osobnej účasti sa zúčastnili aktéri a osobnosti Novembra 89 a ďalší významní hostia z radov kultúrneho, spoločenského a politického života na Slovensku. Koncert otvorila so svojim úvodným príhovorom Prezidentka Zuzana Čaputová a v mene aktérov Nežnej revolúcie vystúpili s príhovormi Martin Bútora a Zuzana Mistríková. Vystúpenie ďalších aktérov Nežnej revolúcie sa uskutočnilo prostredníctvom obrazovky z video záznamov, v rámci ktorých boli zaznamenané vystúpenia hlavných aktérov Novembra 89 - M. Kňažka, J. Budaja, F. Gála a mnohých ďalších. Koncert moderoval L. Snopko a pred oficiálnym uvedením koncertu vystúpil s prezentáciou obrazovej dvojjazyčnej publikácie Nežná revolúcia.sk Pavol Demeš. Publikácia bola vydaná v spolupráci s Klubom 89. Organizačne bol koncert zabezpečovaný združením MOSTY – GESHARIM, o.z. na základe dohody o spolupráci s Klubom 89.
 9. Vydanie obrazovej dvojjazyčnej publikácie Nežná revolúcia.sk s množstvom zaujímavých dobových fotografií, zostavovateľom ktorej je Pavol Demeš. Publikácia bola vydaná s finančnou podporou veľvyslanectva Kanady v novembri 2019 v náklade 2 500 výtlačkov a bola distribuovaná na akciách Klubu 89 – v Primaciálnom paláci dňa 15.11., na koncerte v SND dňa 16. 11., na akcii – besede organizovanej pre zástupcov diplomatického zboru dňa 25. 11., akcii Ahoj Európa vo V – Klube dňa 25. 11., na workshope organizovanom v priestoroch NR SR dňa 29. 11. ako aj na akcii Ahoj Európa dňa 10. 11. v Hainburgu. Vzhľadom k vysokému záujmu o publikáciu a potrebe jej distribúcie v rámci ďalších akcií organizovaných Klubom bola v decembri zo strany Klubu 89 dohodnutá dotlač v náklade ďalších 2 500 výtlačkov. Aj na dotlač publikácie prispelo finančnou dotáciou veľvyslanectvo Kanady.
 10. Členovia Klubu z radov bývalých študentov 16. novembra 1989 vydali k 30. výročiu Novembra publikáciu pod názvom Študentský prológ k Nežnej revolúcii, ktorá prináša autentické svedectvá priamych účastníkov pochodu ulicami Bratislavy. Publikácia je významná predovšetkým skutočnosťou, že Bratislavský pochod 16. novembra ostal až do dnešných dní v tieni pražských udalostí zo 17. novembra a jedná sa o symbolický prvý krok smerom k prezentácii svojho vlastného príbehu. Publikácia bola verejne predstavená prostredníctvom zorganizovania mediálnej akcie v priestoroch Domu novinárov dňa 10.decembra 2019.

Klub 89, o.z sa v roku 2019 podieľal aj na príprave a organizácii celého radu ďalších akcií, ktoré boli zabezpečované bez finančnej participácie Klubu. Z uvedených aktivít patrili medzi najdôležitejšie nasledovné podujatia:

 1. V spolupráci s veľvyslanectvom Kanady a Slovenskou výtvarnou úniou sa dňa 25. novembra uskutočnila v priestoroch Umeleckej besedy v Bratislave Panelová diskusia venovaná 30. výročiu Nežnej revolúcie, na ktorú boli pozvaní členovia diplomatických misií - predovšetkým veľvyslanci akreditovaní v SR. Účastníkmi panelovej diskusie, ktorú moderoval Pavol Demeš, boli aktéri Nežnej revolúcie: Ján Budaj, Martin Bútora, Zora Bútorová a Soňa Szomolányi. Úroveň besedy ako aj celej akcie bola medzi diplomatmi vysoko hodnotená.
 2. Dňa 29. novembra sa Klub 89 v spolupráci s ÚPN a Spolkom právnikov a priateľov práva na Slovensku podieľal na organizácii workshopu venovanému 30. výročiu zrušenia čl. 4 Ústavy ČSSR o vedúcej úlohe KSČ. Na Workshope, v úvode ktorého vystúpil podpredseda 6 NR SR p. Martin Klus, odzneli odborné prezentácie historikov a odborníkov: I. Trimaja – sudcu ÚS ČSFR, O. Podolca z ÚPN a historika M. Mocku.
 3. V Bratislave sa dňa 25. 11. uskutočnila v rámci pravidelných akcií L. Feldeka "Večer vo V-Klube" spomienka na Pád železnej opony pod názvom AHOJ EURÓPA. Akcia, v rámci ktorej sa uskutočnila beseda s Jánom Budajom a B. Machalovou bola doplnená o kultúrny program skupiny Kafeband a piesňami v interpretácii K. Feldekovej. Podujatie bolo organizované s podporou Klubu 89 a za účasti členov Klubu.
 4. S podporou členov Klubu 89 sa dňa 16. augusta 2019 uskutočnil na hrade Devín koncert pod názvom Pocta slobode.
 5. V rámci celoštátneho kola Olympiády ľudských práv boli členovia Klubu 89 pozvaní na besedu so študentmi na tému 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá sa uskutočnila dňa 11. apríla 2019 v Omšení. Besedy so študentmi sa za Klub 89 zúčastnili: S. Szomolányi, L. Snopko, L. Miko, D. Hochel, J. Kotová a M. Bútora, ktorý nie je členom Klubu.
 6. Pri príležitosti 30. výročia pochodu 10 000 Bratislavčanov do Hainburgu boli členovia Klubu 89 pozvaní na spomienkovú akciu, ktorá sa pod názvom AHOJ EURÓPA konala dňa 10. novembra v Hainburgu. Na podujatí, ktorého hlavným organizátorom bol ZÚ SR vo Viedni, sa osobne zúčastnil rakúsky Prezident pán Alexander Van der Bellen a veľvyslanec SR vo Viedni J.E. Peter Mišík. V rámci spomienkovej akcie sa organizovala panelová diskusia s účastníkmi pochodu, na ktorej sa za Klub 89 zúčastnili Ján Budaja a Ladislav Snopko. Besedu moderoval Pavol Demeš a jej súčasťou bolo premietanie fotodokumentácie z archívu J. Lörinca (z Novembra 1989).
 7. V rámci aktivít organizovaných členmi Klubu 89 z radov študentov zo 16. novembra si zaslúžia pozornosť: prezentácia výstavy "Filozofi v novembri 1989" v priestoroch FF UK v Bratislave, besedy s bývalými študentmi FF UK ako aj spomienkové podujatie pri príležitosti 30. výročia pochodu študentov zo 16. novembra 89.
 8. V spolupráci s RTVS sa Klub 89 spolupodieľal na organizovaní série besied a okrúhlych stolov, ktorých cieľom bolo poskytnúť komplexný obraz o vývoji a udalostiach spojených s demokratizačným procesom v bývalej ČSFR.

Občianske združenie Klub 89 pokračuje v aktivitách zameraných na demokratizačný proces naštartovaný udalosťami Novembra v roku 89 aj v súčasnosti. K významným projektom, ktorého realizácia si vyžaduje širší časový a finančný rozmer patrí projekt "Multimediálnej stálej expozície s interaktívnymi prvkami komunikácie" - projekt sa pripravuje v spolupráci so SNM, MK SR a ÚPN. Zároveň pokračujú práce na príprave ďalšieho ročníka súťaže pre školy organizovaného v rámci projektu Naša nedávna história. Nový ročník súťaže bude venovaný 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny.

V spolupráci so SM SR pri EÚ a zastúpením EÚ v Bratislave organizuje Klub 89, o.z. uvedenie predstavenia L. Feldeka Nepolepšený svätec v Bruseli. Predstavenie sa uskutoční v divadle Marni dňa 27. februára 2020.

Na základe doterajšej výbornej spolupráce s ÚPN a SNM pripravuje Klub 89,o.z. s uvedenými inštitúciami podpis memoranda o partnerstve a spolupráci.

Pozn: Z akcií a projektov, pripravovaných občianskym združením Klub 89 pre rok 2019 sa neuskutočnilo len vyvesenie pamätnej tabule na Mozartov dom v Bratislave. Klub 89 uzatvoril s vlastníkom nehnuteľnosti dohodu o súhlase s vyvesením tabule, realizácia sa však z dôvodov nezabezpečenia súhlasu od pamiatkového úradu presúva na rok 2020.


Účasť členov Klubu na diplomatických a spoločenských akciách

Zástupcovia Klubu 89 boli v priebehu roku 2019 pozývaní na celý rad stretnutí, recepcií a podujatí organizovaných zo strany zastupiteľských úradov krajín akreditovaných v SR.

 • Na osobné pozvanie predsedníčky vlády Rumunska H. E. pani Viorica Dancila sa J. Kotová zúčastnila v dňoch 29. a 30. mája medzinárodnej konferencie pod názvom Úloha a postavenie žien v modernej spoločnosti, ktorú organizovala v Bukurešti vláda Rumunska pri príležitosti rumunského predsedníctva Európskej únie.
 • Na pozvanie GT OECD p. A. Gurríu a Ministra financií SR P. Kažimíra sa predsedníčka Klubu J. Kotová zúčastnila slávnostného prijatia veľvyslancov 34 krajín OECD na Bratislavskom hrade dňa 04. apríla 2019 a Ministerskej Rady OECD v dňoch 22 a 23. mája 2019 v Paríži, ktorej spoluorganizátorom bola SR z titulu predsedníctva OECD v roku 2019.
 • Na uvedených dvoch akciách (v Bukurešti a Paríži) sa uskutočnilo viacero rozhovorov s veľvyslancami zúčastnených krajín ako aj s GT OECD s cieľom propagácie aktivít občianskeho zduženia Klub 89 a získania podpory najmä podujatiam organizovaným k 30. výročiu Nežnej revolúcie v Československu.
 • Okrem účasti na vyššie uvedených podujatiach uskutočnila JK v priebehu roku 2019 niekoľko ciest do Bruselu s cieľom prípravy pripravovaných podujatí Klubu 89.
 • Na pozvanie veľvyslanca Francúzska J.E. CH. Léonzi sa zúčastnili členovia Klubu 89 na viacerých slávnostných akciách organizovaných v rezidencii pána veľvyslanca ako aj na štátnej recepcii dňa 12. júla 2019.
 • Aj počas roku 2019 členovia Klubu 89 udržiavali mimoriadne vzťahy s veľvyslanectvom ČR a s novovymenovaným veľvyslancom ČR J.E. Tomášom Tuhým, ktorý pri viacerých príležitostiach vyzdvihol význam spolupráce medzi veľvyslanectvom ČR a Klubom 89.
 • Mimoriadne dobrú spoluprácu mal Klub 89 s veľvyslanectvom Kanady, ktoré sa podieľalo na aktivitách Klubu 89 aj formou finančných darov a popri veľvyslanectvách ČR a Francúzska participovalo aj na poskytnutí darov víťazným tímom študentov v celonárodnom projekte November 89 a MY.
 • Rovnako ako aj v predchádzajúcom roku pokračovala výborná spolupráca s veľvyslancom Japonska J.E. Jun Shimmi, ktorý pozval na posledný oficiálny pracovný obed pred ukončením svojho pôsobenia v Bratislave zástupcov Klubu 89 P. Demeša a J. Kotovú. Pracovný obed za účasti aj dalších veľvyslancov - Holandska, Francúzska a Kanady sa uskutočnil dňa 19. 12. 2019.

Finančná správa o hospodárení

Klub 89 občianske združenie, Vazovova 15, 811 07 Bratislava, IČO: 51103532

Rok 2017 - založenie občianskeho združenia

Účet Klubu 89, o.z.
IBAN: SK15 0900 0000 0051 3760 9389
bol založený ku dňu 13.11.2017.

Vklady na účte spolu aktualizované k 31.12.2017: 430,50 €
Výbery/úhrady spolu do 31.12.2017: 398,89 €
Konečný stav na bežnom účte ku dňu 31.12.2017: 31,61 €

Rok 2018

Zostatok na účte k 1.1.2018: 31,61 €
Vklady na účte spolu vykazované k 31.12.2018: 3012,02 €
Výbery/úhrady spolu do 31.12.2018: 3032,64 €
Konečný stav na bežnom účte ku dňu 31.12.2018: 10,69 €
Stav v pokladni: 84,08 €

(K úhrade z roku 2018 ostala položka vo výške 84,08 €)


Rok 2019

Príjmy spolu: 82 384,49 €
Výdavky spolu: 76 917,73 €
Stav účtu k 31.12.2019: (4 550,54 + 10,69 = ) 4 561,23 €
Hotovosť v pokladni k 31.12.2019: (916,22 - 84,08 = ) 832,14 €

Prehľad príjmov za rok 2019:

povinné členské príspevky za rok 2019 700 €
dobrovoľné príspevky od členov Klubu 89 795 €
dobrovoľné vklady od fyzických osôb (nečlenov Klubu) 2760 €
príjmy poukázané na účet Klubu z 2% daní 129,49 €
príspevky od organizácií (veľvyslanectvo Kanady) 4 000€
príspevok Nadácie Orange 10 000 €
dotácia MF (na pokrytie bežných výdavkov pri realizácii projektov k pripomenutiu si udalostí 30. výročia Novembra 89) 15 000 €
dotácia poskytnutá na základe uznesenia vlády č. 355 z 3.júla 2019 49 000
dotácia bola použitá účelovo na projekty:
Medzinárodná konferencia November 89 9 000 €
Celoštátna súťaž pre školy 20 000 €
Koncert k Novembru 89 20 000 €
príjmy spolu v roku 2019 82 384,49 €

- V časti povinné členské príspevky je zahrnutý povinný príspevok 34 členov vo výške 20 € vyplývajúci zo stanov združenia. K tomu je priradená suma členského uhradeného za rok 2018 dodatočne v januári 2019 (1 osoba).

- 12 členov prispelo do združenia dobrovoľnými príspevkami, ktorých výška predstavuje spolu čiastku 795 €.

- Na realizáciu projektov Klubu 89 prispeli vkladom aj nečlenovia Klubu. Ich príspevky sú evidované pod položkou - vklad fyzických osôb (FO). Pozornosť si zaslúži predovšetkým príspevok od P. Lančariča vo výške 2 000 €.

- !!! Občianske združenie malo v roku 2019 po prvýkrát možnosť čerpať príspevok vo výške 2% odvodov daní FO/organizácií. Výška dosiahnutého príspevku (129,49 €) však nepokryla ani výdavky spojené s povinnými poplatkami pri vybavení povolenia na jeho čerpanie.


Prehľad výdavkov za rok 2019:

Por. č. Druh Suma v Eur
1 Spotreba materiálu 3 899,19
2 Služby 55 639,93
3 Občerstvenie 735,52
4 Cestovné výdavky 3 719,34
5 Mzdové náklady 7 259,34
6 Platby do ŠR 5 453,28
v tom:
a) odvody do SP 2 422,28
b) odvody do ZP 1 050,91
c) dane, zrážková daň 1 980,09
7 ostatné poplatky vrátane splátky dlhu za rok 2018 295,21
Spolu: 77 001,81

Upresnenie použitia výdavkov:

 1. V spotrebe materiálu sú započítané v prevažnej miere položky na darčekové predmety pre cca 250 žiakov a študentov (účastníkov súťaže) November 89 a MY ako perá, bloky, tričká, USB kľúče, odznaky ... vrátane ostatných drobných materiálových výdavkov na všetky ostatné projekty a pre potreby Klubu 89.
 2. V službách sú účtované dodávateľské faktúry za poskytnuté služby na realizáciu všetkých projektov. Medzi najväčšie položky patria: prenájom SND – 13 695 €, faktúra za tlač, prípravu aj distribúciu publikácie Cesta k slobode 89 na školy v náklade 5 000 výtlačkov – 10 000 €, za tlač publikácie Nežná revolúcia.sk, za tlač propagačného materiálu, technické zabezpečenie konferencie v historickej budove NR SR a celodenného podujatia v Primaciálnom paláci, všetky faktúry za nájmy, tlmočenia, preklady, faktúry za recepcie, za umelecké služby poskytované agentúrami...atď.
 3. Medzi občerstvením sú zahrnuté drobné výdavky za nákupy na akcie a sprievodné podujatia súvisiace s projektami (propagačné podujatia a TK) vrátane pracovných stretnutí členov Klubu 89.
 4. Medzi cestovnými výdavkami sú zaúčtované v prevažnej miere náklady na preplatenie ciest zahraničných účastníkov Medzinárodnej konferencie, letenky do Bruselu v mesiaci február pre študentov - víťazov súťaže, zakúpené už v roku 2019 a cesty súvisiace s realizáciou aktivít Klubu.
 5. Mzdové náklady – odplata za prácu všetkých pracovníkov na projektoch (organizačných, výkonných, administratívne práce, práce na príprave a realizácii projektov, odmeny členov komisií a ostatné mzdové náklady).
 6. Súhrn odvodov do ŠR za vyplatené mzdové prostriedky.
 7. Rôzne poplatky – bankové, notárske a iné drobné výdaje.

Tabuľky príjmov a výdajov spolu so všetkými dokladmi vrátane uzavretých dohôd na projekty a realizáciu prác budú k dispozícii na kontrolu členom revíznej komisie.


Predbezný rozpis výdavkov účtovaných v roku 2019 v členení na projekty a dodatočné bežné výdavky použité na ich realizáciu:

1 Príprava a vydanie propagačného materiálu Klubu 89 2 613 €
2 Obrazová publikácia Nežná revolúcia 5 722 €
3 Medzinárodná konferencia Annus Mirabilis 9 212 €
4 Projekt November 89 a MY (vrátane akcií dňa 15.11.) 20 617 €
5 Príprava a vydanie publikácie Cesta k slobode 13 120 €
6 Koncert v SND 33 737 €
7 Bežné výdavky súvisiace s projektami (vrátane administratívnych nákladov Klubu) 5 695 €

Uvedený rozpis výdavkov na projekty je potrebné považovať za predbežný vzhľadom ku skutočnosti, že náklady spojené s realizáciou budú pokračovať ešte v priebehu 1.Q roku 2020. Jedná sa teda len o výdavky na projekty účtované v roku 2019.

Zo záväzkov vyplývajúcich z roku 2019 sa budú v roku 2020 hradiť nasledovné položky:

 1. Cestovné náklady pre účastníka Medzinárodnej konferencie (A. Tsipko) vo výške 143,17 € plus poplatky súvisiace s prevodmi platieb do zahraničia v súvislosti s konferenciou v sume cca 30 €.
 2. Náklady spojené s pobytom 2 študentiek (víťaziek) súťaže do Paríža a 3 študentov do Bruselu. Pri ceste do Paríža boli zo sponzorských príspevkov hradené letenky a ubytovanie, zvyšné náklady spojené s pobytom budú pokryté z dotácie na projekty (z položky MF SR). Cesta do Bruselu pre 3 študentov bude v značnej miere pokrytá zo zvyšku dotácie na projekty (z položky MF).
 3. Náklady spojené s uvedením divadelného predstavenia Nepolepšený svätec dňa 27. februára v Bruseli.

Hospodárenie

Rok 2019:

Príjmy: 82 384,49 €
Výdavky: 77 001,81 €
(vrátane dlhu z roku 2018 vo výške 84,08)
Rozdiel: 5 382,68 €

Suma v hodnote 5 382,68 € zostatku bude prenesená do účtovného obdobia pre rok 2020 a použitá predovšetkým na pokračovanie prác na projektoch z roku 2019, v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom odstavci.

S cieľom dosiahnuť maximálnu hospodárnosť sa práce súvisiace so zabezpečením fungovania Klubu ale aj iné aktivity vykonávali na základe dobrovoľnosti bez nároku na finančnú odmenu až do obdržania dotácií na projekty k Novembru 89. Bližšie informácie sú uvedené nižšie v časti Sponzorstvo a dary.

S platnosťou od 17. mája 2019 do 31. augusta (následne na obdržanie dotácie MF SR na prípravu projektov k 30. výročiu Novembra) bola uzatvorená 1 dohoda o pracovnej činnosti na čiastočný úväzok – 20 hodín mesačne.

Po obdržaní dotácie v mesiaci august, na základe Uznesenia vlády zo dňa 03. júla 2019, bolo po zrušení dohody o pracovnej činnosti vytvorené 1 pracovné miesto - zamestnanecký pomer za účelom prípravy, koordinácie a realizácie všetkých projektov, na ktoré Klub 89 získal dotácie s platnosťou od septembra do decembra 2019.

Rovnako s platnosťou od 01. septembra do 31. decembra sa uzatvorila 1 dohoda o pracovnej činnosti na práce súvisiace s prípravou a realizáciou projektu November 89 a MY a 1 dohoda o pracovnej činnosti na administratívne práce, na obdobie 3 mesiacov.

V súvislosti s realizáciou projektov bolo ďalej uzatvorených 7 dohôd o vykonaní práce (na projekt November 89 a MY) a 13 zmlúv o dielo (z toho 10 zmlúv na projekt Koncert 16. novembra, 1 zmluva na Medzinárodnú konferenciu a 2 dohody na projekt November 89 a MY).

Ďalej boli uzatvorené 3 licenčné zmluvy na práce umeleckého charakteru.

Ostatné práce súvisiace s realizáciou projektov boli vykonávané na základe fakturácie a sú uvedené ako služby

Projekty - Medzinárodná vedecká konferencia, Koncert 16. novembra a vydanie publikácie Cesta k slobode 1989, výstava na bratislavskom hrade pri ktorých Klub 89 vystupoval ako partner boli realizované na základe dohody o spolupráci s hlavným realizátorom projektu. Jedná sa o dohody s ÚPN, Petit Press, Mosty – Gesharim, o.z.

V období od januára do augusta nemalo združenie kancelárske priestory a všetky práce sa vykonávali zo sídla Klubu na Vazovovej 15. Zmluva o prenájme priestorov – kancelárie Klubu bola uzatvorená od 15.septembra 2019 na adrese: Šafárikovo námestie 7.

Pozn.: V rámci výdavkov za rok 2019 bola už uhradená suma 150 € – nájomné kancelárie na január 2020 Klub 89 eviduje úsporu na nájomnom za rok 2019 vo výške 150 € za obdobie 11/2019 – nájomné bolo odpustené z dôvodu vytopenia priestorov kancelárie.


Sponzorstvo a dary, ktoré nie sú vykazované v rámci príjmov ako účtovné položky

Medzi dobrovoľnými príspevkami nie sú zahrnuté sumy poskytované formou darov a sponzorstva, napr. príležitostné nákupy kvetín a darčekových predmetov odovzdávané pri príležitosti návštev predovšetkým na zahraničných ZÚ, používanie taxi-služby za účelom prepravy materiálov a iné drobné výdavky. V rámci sponzorstva boli poskytované aj priestory Pálffyho paláca na niektoré pracovné stretnutia Klubu 89 za čo patrí aj v tomto roku naše poďakovanie členke Klubu pani D. Paulú.

Rovnako nie sú v položke príjmov zahrnuté ani všetky práce na príprave a realizácii akcie dňa 15. 11. v Primaciálnom paláci. Podieľali sa na nich viacerí členovia Klubu z titulu dobrovoľníckej práce, predovšetkým pani Eva Kulová a študentky SOŠ pedagogickej v Bratislave. Zo sponzorstva uvedeného podujatia je potrebné vyzdvihnúť najmä prípravu a realizáciu kvetinovej výzdoby (vrátane dopravy) spoločnosťou Arbor, ktorú zabezpečila členka Klubu pani Lahová.

V rámci výdajov nie je vykazovaná práca na príprave projektov od januára do septembra 2019 (na ktorej sa podieľala predovšetkým pani Csabayová s J. Kotovou), ani práce na príprave podkladov – dokumentácie, nevyhnutnej pre získavanie finančných dotácií a spolupráca s vládnymi aj mimovládnymi inštitúciami a organizáciami vrátane MŠ SR a MZV SR.

Medzi výdavkami nie sú zahrnuté ani ceny venované víťazom súťaže November 89 a MY ktoré boli poskytnuté formou sponzorstva:

 • - cesta do Prahy vrátane 2-dňového pobytu pre 2 súťaźiace, venovaná veľvyslanectvom ČR
 • - letenka do Paríža pre 2 súťažiace venovaná veľvyslanectvom Francúzska a FI
 • - poskytnutie ubytovania v Paríži pre 2 súťažiace zo strany ZÚ SR v Paríži (MZV SR)
 • - stáž na veľvyslanectve Kanady pre 2 súťažiacich
 • - zabezpečenie pobytu v Bruseli pre 1 súťažiaceho zo strany zastúpenia EK na Slovensku
 • - pomoc so zabezpečením pobytu v Bruseli pre 3 súťažiacich zo strany kancelárie podpredsedu EK p. Šefčoviča
 • - pomoc pri zabezpečovaní organizácie akcií v Bruseli (výstavy, besedy, príprava uvedenia divadelného predstavenia L. Feldeka Nepolepšený svätec) zo strany SZ SR pri EU (MZV SR)
 • - poskytnutie priestorov Primaciálneho paláca bez účtovania prenájmu, len za úhradu technických nákladov

ako aj ďalšie finančne menej náročné akcie, ktoré Kllub 89 zabezpečoval vďaka spolupráci s inými organizáciami a inštitúciami - podporovateľmi aktivít Klubu.

Všetkým prispievateľom z radov členskej základne Klubu ako aj ostatným prispievateľom a podporovateľom Klubu 89 vyjadrujeme touto cestou úprimné poďakovanie. Okrem prispievateľov z radov fyzických osôb vyjadruje občianske združenie Klub 89 poďakovanie za spoluprácu, partnerstvo a pomoc pri zabezpečovaní akcií inštitúciám a organizáciám: ÚPN, SNM, redakcii denníka SME, MZV SR vrátane SZ SR pri EÚ, MK SR, MŠ SR, zastúpeniu EK na Slovensku a zahraničným ZÚ predovšetkým ČR a Francúzska. Naše poďakovanie za finančnú podporu patrí: Veľvyslanectvu Kanady, Nadácii Orange, MF SR a Úradu vlády SR.

Záver

Združenie nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
Združenie nevynaložilo žiadne náklady na činnosť výskumu a vývoja.
Združenie nenadobudlo žiadne obchodné podiely, akcie ani zisk zo svojich aktivít.
Združenie vykonávalo svoje aktivit bez úplaty, ako nezisková organizácia.
Činnosť a aktivity združenia nemajú vplyv na zmenu zamestnanosti.
Po skončení vykazovaného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu.
Hospodársky výsledok sa kumuluje a prenáša do ďalšieho účtovného obdobia.

Názov združenia: KLUB 89
Sídlo: Vazovova 15, 811 07 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 51103532
DIČ: 2120617697
Registrácia na MV SR: 20.09.2017 č.j. VV/1-900/90-51868
Registrácia v centrálnom notárskom registri pod spisovou značkou N 460/2018, Nz 35950/2018
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK15 0900 0000 0051 3760 9389
SWIFT: GIBASKBX
Webová stránka: www.klub89.com
e-mail: jana.kotová@hotmail.com
Predseda združenia a štatutárny zástupca: Ing. Jana Kotová
Členovia predsedníctva: RNDR. Pavol Demeš, CSc. - podpredseda Klubu 89
Ing. Ján Holčík, CSc. - predseda revíznej komisie
Mgr. Ladislav Snopko - člen predsedníctva
Judr. Gábor Zászlós - člen predsedníctva

I. Úvod

Občianske združenie KLUB 89 vzniklo dňa 20. septembra 2017 registráciou na MV SR v zmysle §6 ods.1 zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktoré sú prístupné verejnosti na požiadanie u štatutára a na internetovej stránke združenia: www.klub89.com.

Klub 89, o.z. je nezisková organizácia, založená na občianskych, etických a profesijných hodnotách a na báze dobrovoľnosti združuje ľudí, ktorí sa rozhodli propagovať, rozvíjať a šíriť demokratické hodnoty, na ktorých stál November 89.


Ciele občianskeho združenia KLUB 89 sú nasledovné:

 • prezentovať ideály a hodnoty Nežnej revolúcie na báze objektívnych udalostí a historických faktov
 • spolupracovať s pedagogickou obcou a odbornými útvarmi MŠ SR so zámerom dostať historikmi objektivizovaný kontext udalostí Novembra 89 do školských osnov
 • vykonávať poradenskú, publikačnú a informačnú činnosť, organizovať besedy, konferencie, kultúrne podujatia a diskusie pre odbornú ako aj širokú verejnosť
 • spolupracovať s masovokomunikačnými prostriedkami a vydavateľstvami a realizovať aj vlastnú edičnú činnosť
 • spolupracovať s ostatnými organizáciami podobného zamerania
 • propagovať a oceňovať prácu významných osobností
 • organizovať aj ďalšie aktivity, ktoré budú v súlade s princípmi združenia

Výročná správa dáva priestor pre vyhodnotenie úspešnosti plnenia základných ustanovení a cieľov stanovených pre rok 2018 a aktivít združenia počas obdobia od jeho založenia.

Podrobná Finančná správa pozostávajúca z prehľadu príjmov a výdavkov poskytuje informácie o tom, ako sa hospodárilo v občianskom združení od jeho založenia. Vzhľadom k tomu, že Klub 89 bol založený koncom roku 2017 a jeho prvé Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 11. decembra 2017, zachytáva Výročná správa hlavne vo finančnej časti celé obdobie od vzniku združenia až po 31. december 2018.

II. Členská základňa

Ku dňu 11. decembra 2017, kedy sa konalo v bratislavskom hoteli Falkensteiner prvé Valné zhromaždenie, mal Klub 89, o.z. 22 riadnych členov. Na základe stanov Klubu 89, o.z. musí každého nového člena odsúhlasiť Predsedníctvo. Prvých 22 členov, ktorých zoznam tvorí prílohu Výročnej správy, bolo predsedníctvom odsúhlasených na zasadnutí dňa 13. októbra 2017. Počas roku 2018 sa členská základňa postupne rozširovala. Na štyroch zasadnutiach uskutočnených roku 2018 odsúhlasilo predsedníctvo nasledovné rozšírenie:
- na zasadnutí dňa 02. februára 2018 - rozšírenie o 7 kandidátov, dňa 12. apríla o ďalších 3 kandidátov, dňa 27. augusta schválilo 9 nových členov a dodatočne, formou potvrdenia prostredníctvom e-mailovej korešpondencie bol zoznam doplnený o ďalších 7 členov.

Dňa 28. mája opustil naše rady náš drahý priateľ Profesor Ján Pišút.

Na poslednom zasadnutí predsedníctva dňa 03. decembra bolo odsúhlasené členstvo ďalším 5 kandidátom a na Valnom zhromaždení dňa 07. decembra bolo dodatočne schválené členstvo ešte ďalším 5 kandidátom. Valné zhromaždenie dňa 07. decembra následne potvrdilo nových členov v počte 36 a ku dňu 31. decembra mal Klub 89, o.z. spolu 57 členov.

Pozn.: Zoznamy členov, ktoré tvoria prílohu Výročnej správy, nie sú dostupné na internete.

III. Zasadnutia Predsedníctva
a pracovné stretnutia členov Klubu 89, o.z.

V súlade so stanovami občianskeho združenia sa priebehu roku 2018 uskutočnili 4 zasadnutia Predsedníctva občianskeho združenia, na ktorých boli prerokované náležitosti súvisiace s administratívou a riadením OZ ako aj celý rad ďalších otázok súvisiacich so smerovaním Klubu 89 a jeho aktivitami. Predsedníctvo združenia zasadalo v nasledovných termínoch:

- v roku 2017 dňa 13. októbra,
- v roku 2018 - v dňoch 02. februára, 12. apríla, dňa 27. augusta a 03. decembra.

Zápisy z uvedených zasadnutí sú k dispozícii k nahliadnutiu u predsedníčky združenia.

Na zasadnutiach predsedníctva sa riešili otázky súvisiace s administratívou združenia a prípravou náležitostí súvisiacich s fungovaním a vedením združenia ako napr. predkladanie žiadostí na registráciu na daňovom úrade a u notára, vytvorenie webovej stránky, zabezpečenie loga Klubu 89, príprava a zabezpečenie Kroniky, príprava rozpočtu, návrhy na rokovania zástupcov predsedníctva vo verejnoprávnych inštitúciách, v súkromných firmách, zabezpečenie rokovaní so zástupcami médií, zahraničných zastúpení, rokovania s potencionálnymi sponzormi a ostatnými nadáciami za účelom poskytnutia dotácií pre pripravované aktivity a projekty v roku 2019 a iné.

Okrem zasadnutí predsedníctva sme na základe záujmu členskej základne a s cieľom prerokovania aktivít Klubu 89 zorganizovali niekoľko pracovných stretnutí za účasti členov združenia, ktoré sa uskutočnili v dňoch 02. februára, 12. apríla, 08. júna a 28. septembra.

Cieľom pracovných stretnutí, podrobné záznamy z ktorých obdržali následne všetci členovia Klubu 89 a sú k nahliadnutiu na požiadanie u predsedkyne OZ, bolo prediskutovať, dohodnúť a odsúhlasiť aktivity pre rok 2018, ale hlavne zahájiť práce na projektoch zameraných na prípravu 30. výročia Nežnej revolúcie v roku 2019.

IV. Pripravované aktivity a aktivity realizované v roku 2018

So zámerom naplnenia cieľov združenia uvedených v stanovách sa pracovné stretnutia členov Klubu orientovali na prípravu a zabezpečenie nasledovných projektov:

 1. Projekt "Naša nedávna história", určený pre žiakov základných, stredných a špeciálnych škôl, cieľom ktorého je zvýšiť znalosti a podporiť záujem mladej generácie o udalosti, ktoré sa odohrali v nedávnej minulosti – projekt sa pripravuje v spolupráci s HÚ SAV a MŠ SR (2019) a za podpory ÚPN.
 2. Projekt "Multimediálnej stálej expozície s interaktívnymi prvkami komunikácie" o udalostiach roku 1989 – projekt sa pripravuje v spolupráci so SNM, MK SR a ÚPN. Jedná sa o dlhodobý projekt, ktorého čiastočné uvedenie bude v Novembri 2019.
 3. V spolupráci s vydavateľstvom Petit Press a denníkom SME sa pripravuje spoločná Publikácia k 30. výročiu Nežnej revolúcie s plánovaným vydaním k Novembru 2019.
 4. Príprava Konferencie k 30. výročiu Novembra v spolupráci s ÚPN (2019).
 5. Príprava besied so študentami stredných a vysokých škôl na viaceré témy nedávnej histórie za účasti osobností Novembra 89 (počas roku 2019) a príprava besied v RTVS.
 6. V spolupráci so ZÚ SR a SM SR pri EÚ pripravuje Klub 89, o.z. uvedenie predstavenia L. Feldeka Nepolepšený svätec v Bruseli (s následnou možnosťou uvedenia aj v Londýne v októbri/novembri 2019).
 7. Koncerty k 30. výročiu Novembra 89 (v Bratislave a Bruseli).

V súčasnosti prebiehajú rokovania so zainteresovanými partnermi o ďalších projektoch k 30. výročiu novembrových udalostí.


Kultúrno-spoločenské aktivity realizované v roku 2018

 • Spomienkový večer k trom významným historickým udalostiam (100. výročie vzniku Československa, November 89 a 100. výročie úmrtia fr. básnika Apolinaira). Akciu organizoval Klub 89 v predvečer pádu berlínskeho múru – 08. novembra 2018 pod záštitou veľvyslanectiev Francúzska a ČR za osobnej účasti veľvyslanca Francúzska a zástupcu veľvyslanectva ČR. Hlavným bodom programu bola panelová diskusia vedená Pavlom Demešom s hosťami z ČR – pp. M. Uhde a M. Kocábom. Spomienkový večer bol doprevádzaný hudobným vystúpením skupiny KaFeBand a obohatený o poéziu diela Apollinaira v preklade a prednese L. Feldeka. Na akcii sa zúčastnilo približne 100 pozvaných hostí.
 • Noc divadiel – 17. November 2018 – V spolupráci s Klubom 89 a pod záštitou Ministerstva kultúry SR zorganizovalo amatérske divadlo Dobreta v Drahovciach Slávnostný večer, na ktorom boli, za účasti predstaviteľov Klubu 89, podpísané dohody o spolupráci s divadlami vo Francúzsku a Švajčiarsku.

Účasť členov Klubu na verejno-spoločenských akciách

 • Zástupcovia Klubu 89 boli pozvaní na stretnutie s prezidentom Francúzska E. Macronom, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. oktróbra 2018 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Prezident Macron vo svojom vystúpení prehovoril k prítomným zástupcom Klubu 89 a po oficiálnej časti každého z nich osobne privítal.
 • Na počesť založenia Klubu 89 usporiadal veľvyslanec Francúzska p. Ch. Léonzi dňa 17. júla 2018 slávnostný obed s cieľom oboznámiť sa s aktivitami a plánovanými akciami Klubu 89.
 • S cieľom pripomenutia si 50. výročia udalostí z augusta 1968 zorganizoval veľvyslanec Francúzska p. Ch. Léonzi dňa 19. septembra 2018 slávnostnú večeru s účasťou zástupcov Camery Obscura, zástupcov HÚ SAV a francúzskeho politológa p. Rupnika, na ktorú boli pozvaní aj zástupcovia Klubu 89.
 • Veľvyslanec Spojeného kráľovstva VB a SI na Slovensku p. A. John Garth usporiadal dňa 20. septembra 2018 pri príležitosti odovzdávania ocenenia p. L. Feldekovi za preklady diel Shakespeara za účasti členov Klubu 89 slávnostnú recepciu.
 • S cieľom oboznámiť zástupcov zahraničných zastupiteľstiev o zámeroch Klubu 89 a jeho plánovaných aktivitách do budúcnosti usporiadal veľvyslanec Japonska p. Jun Shimmi dňa 08. novembra 2018 spoločný obed pre 15 veľvyslancov akreditovaných v SR. Za Klub 89 sa zúčastnili dvaja zástupcovia.
 • Na Slávnostnom koncerte v Primaciálnom paláci, ktorý dňa 23. novembra 2018 organizovalo Zastúpenie EK na Slovensku predstavil zástupca EK p. L. Miko Klub 89 a jeho aktivity zamerané na Novembrové udalosti.

Finančná správa o hospodárení

Klub 89 občianske združenie, Vazovova 15, 811 07 Bratislava, IČO: 51103532

Rok 2017

Účet Klubu 89, o.z.
IBAN: SK15 0900 0000 0051 3760 9389
bol založený ku dňu 13.11.2017

vkladom zo súkromných prostriedkov formou pôžičky vo výške: 310,00 €
teda:
20,00 € (13.11.)
100,00 € (12.12.)
190,00 € (18.12.)
ďalšie príjmy v roku 2017 (členské na rok 2018): 100,00 € (18.12.)
20,50 € (20.12.)
Vklady na účte spolu vykazované k 31.12.2017: (410,50 dec 20,00 nov = ) 430,50 €
Výbery/úhrady spolu do 31.12.2017: (395,90 dec + 2,99 nov = ) 398,89 €
Konečný stav na bežnom účte ku dňu 31.12.2017: 31,61 €

Rok 2018

Vklady na účte v priebehu roku 2018 (pozostávajúce z členského a dobrovoľných príspevkov):
január 100 + február 90 + marec 90 + apríl 178,02 + jún 99 + august 150 + september 2050 + október 20 + november 215 z toho vklad v hotovosti zo súkromných prostriedkov 115 €.
Vklady do 31.12.2018 predstavujú súhrnne sumu 3 043,63 € (3 012,02 + 31,61 zostatok z decembra 2017).

Výbery z účtu v priebehu roku 2018 (pozostávajúce z vysporiadania dlhov a úhrad vedených nižšie v rozpise výdavkov):
január 103,90 + február 3,90 + marec 150,24 + apríl 26,70 + jún 59,90 + júl 3,90 + august 103,90 + september 210,20 + október 86,90 + november 2 240,70 + bankový poplatok november 3,90 + bankový poplatok december 3,90
Výbery do 31.12.2018 predstavujú spolu sumu 3 032,94 €

Stav na účte ku dňu 31.12.2018 je 10,69 €


Prehľad príjmov

Príjmy vykazované za rok 2017
členské za rok 2017 od zakladajúcich členov 90 €
dobrovoľné príspevky od zakladajúcich členov 75 €
príjmy spolu 2017 165 €

(Uvedená čiastka bola vložená na účet v roku 2018.)

Príjmy vykazované za rok 2018
členské za rok 2018 700 €
dobrovoľné príspevky členov 743 €
dar Nadácie Penta na akciu Spomienkový večer 2 000
Príjmy spolu za rok 2018 vykazované v účtovníctve 3 443 €

Prehľad výdavkov

Rok 2017:
administratívne náklady (registračné poplatky) 140,10 €
služby (faktúra hotela Falkensteiner - VZ Klubu 11.12.) 390 €
spotreba (kvety, drobné pohostenie) 39,49 €
bankové poplatky 4,99 €
Výdavky spolu 2017 575,58 €
Rok 2018:
administratívne náklady 84,19 €
spotreba 285,72 €
ostatné služby 2 437,94 €
cestovné a ubytovanie 249,85 €
bankové poplatky 58,80 €
Výdavky spolu 2018 3 116,50 €

Až do konca roku 2018 neboli účtované žiadne mzdové náklady, odvody na sociálne poistenie ani náklady spojené s užívaním priestorov, energií, dane a poplatky. Réžijné a prevádzkové náklady spojené so zabezpečením chodu združenia boli vykazované len v minimálnej miere tak, aby sa dosiahla maximálna vyrovnanosť rozpočtu. Združeniu neboli poskytnuté žiadne dotácie. Zabezpečovanie administratívy a prevádzky bolo vykonávané na báze dobrovoľnej práce bez nároku na odmenu.

Z vykazovaných položiek za ostatné služby + cestovné a ubytovanie predstavujú fakturované náklady spojené s realizáciou akcie Spomienkový večer sumu 2 609,45 €. Z uvedeného vyplýva, že náklady spojené s prevádzkou a zabezpečovaním aktivít združenia vrátane notárskych a registračných poplatkov predstavovali za rok 2018 sumu len 427, 16€. Kompletná evidencia príjmov, výdavkov a vyúčtovanie nákladov spojených s akciou Spomienkový večer je k dispozícii na vyžiadanie. Akcia Spomienkový večer bola čiastočne zabezpečená aj z darov a sponzorstva vo forme poskytnutia služieb bez nároku na honorár alebo preplatenie nákladov za poskytnuté služby.

Pozn.: Jednotlivé vykazované položky príjmov aj výdavkov tvoria prílohu výročnej správy.

Hospodárenie

Rok 2017:
Príjmy: 165,00 €
Výdavky: 575,58 €
Rozdiel: - 410,58 €
Rok 2018:
Príjmy: 3 443 €
Výdavky: 3 116,50 €
Rozdiel: + 326,50 €

Rozdiel vo výśke - 410,58 € bol vysporiadaný z členských a dobrovoľných príspevkov poskytnutých členmi za rok 2018 v hodnote 326,50 €.
K úhrade ostal rozdiel vo výške 84,08 €.
Uvedený rozdiel bude vysporiadaný z prostriedkov v pokladni, vybraných v hotovosti ako členské uhradené za rok 2019.


Aktivity občianskeho združenia Klub 89 boli nad rámec účtovaných príjmov podporované nasledovným sponzorstvom a darmi.

Sponzorstvo a dary, ktoré nie sú vykazované ako účtovné položky:

 • - zmluva uzatvorená medzi Klubom 89 a Francúzskym inštitútom na preplatenie nákladov za tlmočenie na akcii Spomienkový većer dňa 08. novembra 2018
 • - poskytovanie zdarma priestorov Pállfyho paláca na akcie a zasadnutia Klubu 89 počas roku 2018
 • - poskytnutie nápojov (šampanské) na prípitok na akciu Spomienkový večer dňa 08. novembra 2018 z veľvyslanectva Francúzska
 • - sližby fotografa a poskytnutie kompletnej fotodokumentácie zdarma na akciu Spomienkový večer dňa 08. novembra 2018
 • - príprava, grafický návrh a výroba loga združenia a jeho používanie zdarma pre účely Klubu 89
 • - kompletné organizačné a administratívne zabezpečenie akcie Spomienkový večer, vrátane prípravy a distribúcie pozvánok
 • - poskytovanie administratívnych, organizačných prác a prác spojených s realizáciou aktivít občianskeho združenia bez nároku na odmenu
 • - poskytovanie administratívnych priestorov v sídle združenia bez nároku na odmenu
 • - služby za spracovanie a dopĺňanie údajov na webovú stránku združenia poskytované za minimálnu sumu

Záver

Združenie nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
Združenie nevynaložilo žiadne náklady na činnosť výskumu a vývoja.
Združenie nenadobudlo žiadne obchodné podiely, akcie ani zisk zo svojich aktivít.
Združenie vykonávalo svoje aktivity bez úplaty, ako nezisková organizácia.
Činnosť a aktivity združenia nemajú vplyv na zmenu zamestnanosti.
Združenie nemalo v sledovanom období nárok na získanie 2% z dane.
Po skončení vykazovaného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu.
Hospodársky výsledok sa kumuluje a prenáša do ďalšieho účtovného obdobia.