Program za rok:

Plány Klubu 89 pre rok 2020

Pre rok 2020 Klub pripravuje:

 • Uvedenie divadelného predstavenia Nepolepšený svätec v Bruseli
 • Vyvesenie pamätnej tabule na Mozartov dom v Bratislave
 • Realizáciu pamätníka Nežnej revolúcie 1989 na Námestí Slobody v Bratislave
 • Pokračovanie v projekte Ahoj Európa
 • Uskutočnenie ďalšieho ročníka súťaže pre školy k 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny
 • Podpisy Memoránd v spolupráci medzi Klubom 89 a partnermi (ÚPN, SNM a inými vybranými organizáciami/inštitúciami)
 • a iné projekty realizované v spolupráci s partnermi v súlade s uzavretými dohodami/Memorandami

30. výročie Nežnej revolúcie

Aktivity občianskeho združenia Klub 89

S cieľom pripomenúť si 30. výročie Nežnej revolúcie a udalosti novembra 1989 v bývalom Československu pripravil Klub 89, o.z., v spolupráci s ďalšími organizáciami a inštitúciami rad zaujímavých podujatí.

November 2019

Vydanie publikácie o Nežnej revolúcii

V rámci projektu November '89 a MY vydal Klub 89 v spolupráci s denníkom SME a Ústavom pamäti národa, za finančnej podpory Nadácie Orange publikáciu Cesta k slobode 1989. Publikácia bola bezplatne distribuovaná na školy.

6 nov 2019

Besedy - stretnutia s aktérmi Nežnej revolúcie v Bruseli

Na besedách, ktoré v spolupráci s Klubom 89 organizovalo SZ SR pri EU, sa stretli pracovníci slovenských a európskych inštitúcii pôsobiacich v Belgicku s pozvanými aktérmi Novembra 89. Na besede dňa 6. novembra, ktorá sa uskutočnila v priestoroch SZ SR, vystúpil za Klub 89 Ján Budaj. Na druhý deň, dňa 7. novembra, sa v priestoroch európskej školy v Bruseli uskutočnila beseda pre žiakov a študentov rovnako za účasti J. Budaja.

12 nov - 22 nov 2019

Spoločná výstava SR a ČR k Novembru '89 v Bruseli - inštalovaná v priestoroch Európskeho parlamentu

Vernisáž výstavy, ktorá bola pripravovaná v spolupráci so SNM a ČNM, sa uskutočnila dňa 12. novembra 2019 v priestoroch Európskeho parlamentu. Na vernisáži sa zúčastnili ministri zahraničných vecí SR a ČR, komisári pri EU oboch krajín ako aj ďalší významní hostia.

12 nov - 13 nov 2019

Medzinárodná konferencia pod názvom "Annus mirabilis" 1989 a Slovensko - Od totality k demokracii.

Miesto konania - Historická budova NR SR.

Cieľom konferencie, ktorej hlavným organizátorom je Ústav pamäti národa, bolo priblížiť najnovšie výsledky historiografického výskumu spojené s pádom komunistických režimov v medzinárodnom kontexte. Na príprave a realizácii konferencie sa podieľali členovia Klubu 89.

14 nov 2019 - feb 2020

Výstava November '89 - Bratislavský hrad

Vernisáž výstavy bola 14. novembra 2019.

Komplexný múzejný výstavný projekt ohraničený Nežnou revolúciou a prvými slobodnými voľbami v júni 1990 bol spojený s multimediálnym programom, audiovizuálnymi prezentáciami a videozáznamami s osobnosťami Novembra '89. Hlavným organizátorom projektu je Slovenské národné múzeum.

15 nov 2019

Celoštátna súťaž pre školy - November '89 a MY - Primaciálny palác Bratislava

Vyhodnotenie súťaže žiakov a študentov sa uskutočnilo formou celodennej akcie 15. novembra. Súčasťou podujatia, v rámci ktorého sa odovzdali ocenenia jednotlivcom aj víťazným tímom, bola beseda žiakov s aktérmi Nežnej revolúcie.

Akcia vyvrcholila Spomienkovým večerom obohateným o kultúrny program za účasti pozvaných hostí a osobností Novembra '89.

Akcia November '89 a MY je súčasťou celonárodného viacročného projektu iniciovaného Klubom 89 "Naša nedávna história", podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

16 nov 2019

Slávnostný koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie - Slovenské národné divadlo.

V predvečer výročia Nežnej revolúcie sa uskutočnil koncert, na ktorom vystúpili populárni speváci, hudobné skupiny a významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. Na koncerte sa zúčastnila Prezidentka SR pani Zuzana Čaputová a mnohí aktéri Novembra '89.

25 nov 2019

Panelová diskusia pre zástupcov diplomatického zboru na Slovensku

V spolupráci s veľvyslanectvom Kanady sa dňa 25. novembra uskutočnila v priestoroch Umeleckej besedy v Bratislave Panelová diskusia venovaná 30. výročiu Nežnej revolúcie. Na diskusii, ktorú moderoval P. Demeš, sa zúčastnili aktéri Novembra '89: J. Budaj, M. Bútora, Z. Bútorová a S. Szomolányi.

November 2019

Výstava Filozofi v novembri 1989 a besedy bývalých študentov

V rámci aktivít organizovaných členmi Klubu 89 z radov bývalých študentov FF UK v Bratislave si zaslúžia pozornosť aj výstava organizovaná v priestoroch UK v Bratislave spojená s besedami z radov študentov - organizátorov pochodu zo 16. novembra 1989.

10 dec 2019

Spomienková akcia "AHOJ EURÓPA"

Pri príležitosti 30. výročia pochodu bratislavčanov do Heinburgu pod názvom Ahoj Európa, sa v Heinburgu uskutočnila spomienková akcia, na ktorej sa osobne zúčastnil Prezident Spolkovej republiky Rakúska pán Alexander Van der Bellen a veľvyslanec SR vo Viedni J.E. Peter Mišík. Súčasťou akcie bola aj panelová diskusia s účastníkmi pochodu, ktorú moderoval P. Demeš. Za Klub 89 sa na panelovej diskusii zúčastnili aj J. Budaj a L. Snopko.

jeseň 2019 - jar 2020

Sprievodné akcie Klubu 89, o.z., organizované k výročiu Nežnej revolúcie v období jeseň roku 2019 a začiatok roku 2020:

 • Spomienkové podujatie pri príležitosti 30. výročia študentskej demonštrácie 16. novembra 1989
 • Vydanie publikácie "16. november 1989" o nepovolenej študenskej demonštrácii v uliciach Bratislavy s autentickými výpoveďami jej aktérov
 • Prezentácia výstavy "Filozofi v novembri 1989" v priestoroch FF UK v Bratislave
 • Séria besied - okrúhlych stolov v RTVS, ktorých cieĺom bude poskytnúť komplexný obraz o vývoji a udalostiach spojených s demokratizačným procesom v bývalej ČSFR. Projekt sa realizuje v spolupráci s RTVS.
 • Besedy s bývalými študentmi UK v Bratislave, ktoré sa uskutočnia v rámci prezentácie výstavy Slovenského národného múzea November 1989.
 • Organizovanie besied v školách s aktérmi Novembra '89 v spolupráci s Ústavom pamäti národa
 • Uvedenie divadelného predstavenia hry Ľubomíra Feldeka "Nepolepšený svätec" v Bruseli (február 2020)

Vyššie uvedené akcie a podujatia občianskeho združenia Klub 89 sú organizované s finančnou podporou ÚV SR, MK SR, dotáciou MF SR, finančným príspevkom Nadácie Orange Slovensko, finančnou podporou individuálnych sponzorov, členov Klubu 89 a v spolupráci s ďalšími inštitúciami - spoluorganizátormi podujatí.

Klub 89, o.z., ďakuje všetkým prispievateľom za podporu.

Aktivity Klubu 89 realizované v roku 2018

Podrobné informácie o aktivitách Klubu 89 v roku 2018, ktorý bol prvým rokom riadneho fungovania združenia sú uvedené vo Výročnej správe Klubu 89, o.z. za daný rok.

Najdôležitejšou aktivitou Klubu v roku 2018 bolo zorganizovanie Spomienkového večera v predvečer výročia pádu berlínskeho múru dňa 8. novembra, ktorý bol venovaný trom významným historickým udalostiam: 100. výročie vzniku Československa, výročie Novembra 89 a 100. výročie úmrtia francúzskeho básnika Guillauma Apolinaira. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou veľvyslanectiev Francúzska a ČR za osobnej účasti veľvyslanca Francúzska a zástupcu veľvyslanca ČR.

Klub sa ďalej podieľal na organizovaní akcie Noc divadiel (dňa 17. novembra), ktorá sa uskutočnila pod záštitou MK SR.

Členovia Klubu sa zúčastnili na viacerých významných stretnutiach a akciách, na ktorých mali možnosť predstaviť činnosť Klubu 89 a jeho aktivity: stretnutie vybraných členov Klubu s prezidentom Francúzska E. Macronom dňa 26. októbra 2018, obed pre 15 veľvyslancov organizovaný dňa 08. novembra J.E. veľvyslancom Japonska pánom Jun Shimmi za účelom predstavenia Klubu 89, večera organizovaná dňa 17. júla J. E. veľvyslancom Francúzska pánom Ch. Léonzi s cieľom oboznámiť sa s plánovanými aktivitami Klubu 89 a ďalšie.