Stanovy

Zakladatelia:

 • Ing. Jana KOTOVÁ
 • RNDr. Pavol DEMEŠ, CSc.
 • Ing. Ján HOLČÍK, CSc.
 • JUDr. Gábor ZÁSZLÓS
 • Mgr. Ladislav SNOPKO

zakladajú v súlade so Zákonom Č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov občianske združenie s názvom:

KLUB 89, o.z.
skratka: K89

a za účelom úpravy organizačnej štruktúry a fungovania občianskeho združenia vydávajú stanovy v nasledovnom znení:

Článok 1
Názov a sídlo občianskeho združenia

1.1.Názov združenia je: KLUB 89, o.z.

1.2.V jazyku anglickom bude združenie používať názov: CLUB 89

1.3.Združenie bude používať skratku K89

1.4.Sídlom združenia je: Vazovova 15, 811 07 Bratislava

Článok 2
Vznik a trvanie združenia

2.1.Združenie vzniká registráciou v zmysle §6 ods.1 zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

2.2.Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok 3
Základné ustanovenia a ciele

3.1.Občianske združenie Klub 89 je nezisková organizácia, založená na občianskych, etických a profesijných hodnotách. Združuje ľudí, ktorí sa rozhodli propagovať, rozvíjať a šíriť demokratické hodnoty, na ktorých stál November 89.

3.2.Združenie bude vykonávať svoje aktivity v súlade s princípmi

 • individuality a názorovej autonómie svojich členov
 • vytvárania priestoru na presadzovanie verejnoprospešného záujmu
 • rešpektovania súkromia svojich členov

3.3.Pre naplnenie vyššie uvedeného cieľa bude združenie

 • prezentovať ideály a hodnoty Nežnej revolúcie na báze objektívnych udalostí a historických faktov,
 • spolupracovať s pedagogickou obcou a odbornými útvarmi MŠ SR s cieľom dostať historikmi objektivizovaný kontext udalostí Novembra 89 do školských osnov,
 • vykonávať poradenskú, vzdelávaciu, publikačnú a informačnú činnosť, organizovať besedy, prednášky, konferencie, kultúrne podujatia a diskusie tak pre odbornú ako aj širokú verejnosť,
 • spolupracovať s masovokomunikačnými prostriedkami a vydavateľstvami na Slovensku a v zahraničí a realizovať aj vlastnú edičnú činnosť,
 • spolupracovať s ostatnými organizáciami podobného zamerania,
 • propagovať a oceňovať prácu významných osobností,
 • podieľať sa na verejnoprospešných a humanitárnych aktivitách,
 • na základe iniciatívy členskej základne organizovať aj ďalšie aktivity, ktoré budú v súlade s princípmi združenia a stanovenými cieľmi.

Článok 4
Členstvo

4.1.Členstvo v združení je dobrovoľné.

4.2.Členom združenia sa môže stať fyzická osoba, bez ohľadu na národnosť alebo štátnu príslušnosť, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

4.3.Členstvo v združení vzniká odsúhlasením člena Predsedníctvom a následným potvrdením zo strany Valného zhromaždenia.

4.4.Členovia združenia majú právo

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volení do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námietkami a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia.

4.5.Členovia združenia majú povinnosti

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia pri organizovaní aktivít,
 • platiť členské príspevky, ktorých výšku odsúhlasí Valné zhromaždenie na základe návrhu Predsedníctva,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

4.6.Zánik členstva

 • vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení, alebo ústnym vyhlásením o vystúpení na zasadnutí Valného zhromaždenia,
 • úmrtím člena,
 • zánikom združenia,
 • vylúčením najvyšším orgánom združenia v prípade opätovného porušovania členských povinností, z dôvodu vážneho narušovania princípov občianskeho spolunažívania alebo z iných závažných dôvodov.

Článok 5
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú

 • Valné zhromaždenie
 • Predsedníctvo
 • Predseda a Podpredseda
 • Revízna komisia

5.1.Valné zhromaždenie

 • Je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia.
 • Členovia Valného zhromaždenia majú právo zúčastniť sa na rokovaniach Valného zhromaždenia a hlasovať o rozhodnutiach ním prijatých.
 • Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov VZ.
 • Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 • Valné zhromaždenie zvoláva minimálne raz ročne Predsedníctvo združenia písomnou formou aspoň 14 kalendárnych dní pred konaním rokovania.

Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:

 • prijímať a upravovať stanovy, ktoré predložilo Predsedníctvo,
 • schvaľovať rozpočet, účtovnú uzávierku združenia a výročnú správu,
 • predkladať návrhy a námety na aktivity združenia,
 • potvrdzovať rozhodnutie Predsedníctva o členstve v združení,
 • voliť členov revíznej komisie,
 • vyjadrovať sa k záležitostiam strategického významu,
 • rozhodovať o zlúčení s iným združením alebo dobrovoľnom rozpustení združenia,
 • schvaľovať ročnú správu o činnosti združenia, rozpočet a správu o hospodárení,
 • rozhodovať o iných záležitostiach, ktoré si Valné zhromaždenie vymedzilo.

5.2.Predsedníctvo

 • Je riadiacim orgánom združenia a tvorí ho 5 zakladajúcich členov združenia.
 • Na základe návrhu Predsedníctva Valné zhromaždenie môže dovoliť ďalších, maximálne 4 členov Predsedníctva. Funkčné obdobie novozvolených členov Predsedníctva začína plynúť dňom zvolenia kandidáta Valným zhromaždením.
 • Predsedníctvo zvoláva Valné zhromaždenie riadne, alebo v prípade potreby mimoriadne.
 • Predsedníctvo sa schádza minimálne štyrikrát do roka.
 • Členovia Predsedníctva si volia zo svojich radov Predsedu a Podpredsedu, ktorí zastupujú združenie navonok.
 • Rozhodnutia sa v Predsedníctve prijímajú konsenzom, v prípade, že dosiahnutie konsenzu nie je možné, Predseda môže rozhodnúť o hlasovaní.
 • Pri hlasovaní je rozhodnutie prijímané nadpolovičnou väčšinou hlasov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu združenia.
 • Predsedníctvo predkladá návrh rozpočtu, účtovnú uzávierku a výročnú správu Valnému zhromaždeniu na schválenie.

Do pôsobnosti Predsedníctva patrí:

 • riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
 • dohliadať na plnenie záväzkov, dodržiavanie základných princípov a napĺňanie hlavných cieľov združenia,
 • menovať členov revíznej komisie, ktorých zvolilo Valné zhromaždenie
 • rozhodovať o členstve v združení,
 • návrhovať Valnému zhromaždeniu prípadné vylúčenie zo združenia,
 • navrhovať zvolanie Valného zhromaždenia,
 • vyjadrovať sa ku všetkým záznamom týkajúcim sa združenia vrátane rozpočtu a hospodárenia združenia,
 • predkladať na zasadnutie Valného zhromaždenia stanoviská a podnety k činnosti združenia,
 • rozhodovať o všetkých náležitostiach, ktoré nespadajú do právomoci Valného zhromaždenia a Predsedu združenia.

5.3.Predseda a Podpredseda

Predseda

 • Je štatutárnym orgánom združenia a je oprávnený konať v mene združenia.
 • Zvoláva a vedie zasadnutie Predsedníctva.
 • Zodpovedá za dodržiavanie rozpočtu združenia a za činnosť združenia.

Do pôsobnosti Predsedu združenia patrí:

 • predkladať návrh rozpočtu, účtovnú uzávierku a výročnú správu Predsedníctvu,
 • rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia,
 • predkladať na zasadnutia materiály týkajúce sa činnosti a aktivít združenia,

Podpredseda

 • počas neprítomnosti Predsedu je oprávnený konať v mene združenia a preberá všetky kompetencie Predsedu združenia.

5.4.Revízna komisia

 • Je kontrolným orgánom združenia, ktorý dohliada na jeho činnosť.
 • Tvoria ju 3 členovia volení Valným zhromaždením.
 • Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

Do pôsobnosti revíznej komisie patrí:

 • preskúmať účtovnú uzávierku, posudzovať výročnú správu združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia pred jej predložením Valnému zhromaždeniu,
 • dozerať nad dodržiavaním všeobecne platných predpisov a stanov,
 • kontrolovať vedenie účtovníctva,
 • upozorňovať na zistené nedostatky.

5.5Pravidlá pri realizácii projektov a aktivít Klubu 89, o.z.

 1. Používanie značky Klubu 89 a odvolávanie sa na Klub 89, prípadne vystupovanie menom Klubu 89 je možné len v prípade projektov, ktoré boli zaradené a Predsedníctvom schválené ako projekty Klubu 89.
 2. Vstupné rokovania o projektoch, ktoré boli schválené Predsedníctvom ako projekty Klubu, sa uskutočnia za účasti predsedu/štatutárneho zástupcu Klubu 89 alebo s jeho vedomím a súhlasom.
 3. Finančné dotácie a sponzorstvo získané na aktivity/projekty, ktoré boli odsúhlasené Predsedníctvom, budú pripísané na účet Klubu 89 a Klub 89 bude oprávnený nimi disponovať v plnej výške.
 4. V prípade aktivít/projektov, ktoré sa budú realizovať v spolupráci s inými subjektami a pri ktorých bude Klub 89 vystupovať ako partner, sa rokovania uskutočnia za účasti predsedu/štatutárneho zástupcu alebo s jeho súhlasom a realizácia projektov bude prebiehať v súlade s dohodou uzatvorenou medzi daným subjektom a Klubom 89.
 5. Ostatné aktivity/projekty členov Klubu 89, pri ktorých nebudú dodržané vyššie uvedené pravidlá, sa nebudú považovať za klubové aktivity a Klub 89 na nich nebude finančne ani organizačne participovať.

Článok 6
Zásady hospodárenia

6.1.Majetok združenia tvoria:

 1. členské príspevky,
 2. dobrovoľné príspevky,
 3. príjmy z vlastnej činnosti (poplatky za účasť na akciách pre nečlenov),
 4. dotácie a granty od právnických osôb, zo štátneho rozpočtu (2% z odvodu dane) a z rozpočtu štátnych fondov prípadne z rozpočtov obcí.

6.2.Hospodárenie s majetkom

Majetok a príjmy združenia môžu byť použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie aktivít, ktoré sú v súlade so stanovami združenia.

Článok 7
Zrušenie a zánik združenia

7.1Združenie zaniká

 • zlúčením s iným združením,
 • dobrovoľným rozpustením.

O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie na základe návrhu Predsedníctva, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora, ktorý vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia MV SR do 15 dní od ukončenia likvidácie.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

Návrh stanov bol prerokovaný a schválený prípravným výborom združenia dňa 24. 07. 2017 a doplnený na základe návrhov z Valného zhromaždenia Klubu 89, o.z. dňa 12. 02. 2020.

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia na Ministerstve vnútra SR.